Alara Ensemble - Astor Piazzolla: Four Seasons of Buenos Aires - Otoño